DEVET_STUPNU_K_SPASENIa

Poznámka:    

Přepis ze švabachu provedl Jan Pospíšil podobně jako u Rodinné bible ve staročeštině:

Život_Krista_Pána_a_jeho_svatých_apoštolů,rodinná_bible1869.htm

 

 

 

  OBSAH: Devět stupňů k nebi, 1. díl knihy

            OBSAH: Křesťanské pobožnosti, 2. díl knihy

Devět stupňů k spasení

čili                  

Putování za Pánem Ježíšem do nebe

 

OBSAHUJÍCÍ:

Kterak svatí a výteční služebníci Boží putujíce za Kristem po cestě k nebi,

neunaveně co po stupních k spasení vždy výše vstupovali.

Zde křesťan ve všelikých příhodách rady, poučení a útěchy nalezne.

Vyňato ze spisů sv. Otců.

K tomu připojeny jsau,

MODLITBY

ranní, večerní, ke mši svaté, k svaté zpovědi, k svatému přijímání,

rozjímání a modlitby na slavnosti církevní, litanie, křížová cesta,

rozjímání a modlitby na svátky Marie Panny a Svatých atd. atd. atd.

 

S desíti vyobrazeními s křížovou cestou dle Führicha.

 

VOJTĚCH RUFFER,

děkan starobylé kapituly SS. Petra a Pavla na Vyšehradě,

prelát v Království Českém atd. atd. skladatel modlitebních kněh:

Cesta k nebi, Srdce Pána Ježíše a Panny Marie, Květina z pouště,

Úplný klíč, Kristův bojovník, Vůdce duše, Kůr angelský, Útěcha atd.

 

Sklad katolického knihkupectví B.Stýbla v Praze

na sv. Václavském náměstí č. 786 a 787.

 

                      

Já jsem cesta, pravda a život. Jan XIV. 6.

Chce-li kdo přijíti za mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne. Mat. XVI. 24.

Tato jest vůle Boží, posvěcení vaše. I. Tes. IV. 3.

Buďte dokonalí, svatí, jako já svatý jsem. Lev. XI. 14.

 

 

Předmluva

 

V Kristu Ježíši milá duše křesťanská!

 

Přítomna kniha právem sluje: „Devět stupňů k spasení“; neb v ní zřetelně naznačená jest cesta a stupně k nebi. Cestu tu ukazuje ti Kristus Pán. Jeho nejmilejší matka Maria Panna a milí svatí Boží. Tito slovy i svým příkladem poukázali nám stupně k spasení a cestu k nebi, a vzývají nás, bychom je ochotně následovali, zmužile za nimi kráčeli k nebeské vlasti, a tam s nimi věčně blaženi byli.

 

Na prvním stupni spatříš, milý křesťane, žes k tomu cíli stvořen a určen, abys věčně blažen byl; neboť Bůh chce, by všichni lidé spaseni byli, že v každém stavu a povolání svatými býti můžeme, a že život časný přípravou jest pro život věčný.

 

Na druhém stupni uzříš, že vůbec cesta k nebi jest cesta křížová, rozličnými křížemi vytýčena, trním a hložím posetá, a však bezpečné a jistě vedoucí k nebi – k Bohu – k věčné radosti.

 

Třetí stupeň spatříš posetý rozličným překrásným kvítím křesťanských cností, kteréž člověka zdobí již zde a věčně jej ověnčí.

 

Na čtvrtém stupni seznáš křehkost lidskou, kteroužto hříšnost svou máme pravým pokáním smývati, shlazovati a cestě pokání setrvati.

 

Na pátém stupni seznáš nesmírnou lásku našeho Spasitele, an nás slabých na této cestě krmí svým nejsvětějším Tělem ve velebné Svátosti oltářní.

 

Na šestém stupni spatříš dvě silná ramena, která nás s Bohem pojí, totiž lásku k Bohu a lásku k bližnímu.

 

Na sedmém stupni uzříš matku krásného milování – Marii, útočiště, posilu, útěchu a mocnou přímluvkyni naši.

 

Na osmém stupni spatříš živými barvami vylíčené čtyry věci člověka, kterýchžto věcí rozjímání před hříchem chrání, a v dobrém udržuje.

 

Na devátém  posledním stupni uzříš křídla, nimiž k Bohu rychle zaletujem a v Němž pohřízeni trváme, totiž modlitbami, nábožným zpěvem a ustavičným s Bohem se obíráním.

 

To jsou ty stupně, po nichž se k nebi kráčí. Čítej tedy často přítomnou knihu, onať jest vytažena ze spisů sv. Otců. Zde nalezneš, kterak věrní služebníci Boží svůj život říditi, a neunaveně po cestě k nebi co po stupních k spasení vždy výše kráčeti, i jiné svatým učením svým ku spasení přivést usilovati. Čítej tedy pilně knihu tuto, a nejen čítej, nýbrž i svůj život dle ní spravuj. A tak se stane, že kniha tato bude tobě stupněmi k spasení a cestou k nebi k Bohu, kamž všichni za Kristem Panem, Jeho milou Matkou a za milými Svatými přijíti sobě žádáme. Bůh, račiž nám k tomu svou milostí přispěti.

 

 

Schválení knihy této

 

Sotva první vydání „Devět stupňů k spasení“ mezi lidem známé bylo, velikého oblíbení kniha ta sobě zjednala. I mnozí osvícení duchovní knihu tu schválili, zvláště vys.důst.P.Václav Štulc, nyní sídelní kanovník na Vyšehradě v církevním časopise „Blahověst“, roku 1855 ve svazku 5, schválil knihu tuto následovně: „Kniha to plná zdravého, krásného, utěšeného a spasitelného naučení. Připojené modlitby na mnoze váženy jsou ze spisův sv. Otcův, a tudíž domyslí se každý, jakovým to vanou duchem. Probírajíce se v utěšené této knize poučovací, radící a modlící, nejednou povzdechli jsme sobě: Kýžby těchto „Devatero stupňů“ nalezlo se alespoň po jednom výtisků v každé rodině! Mohl by to býti poklad pro život věčný!“

 

Dále o výbornosti její svědčí i ta okolnost, že první vydání – obnášející pět tisíc výtisků, do dvou roků celé rozebráno bylo. Načež v roku 1858 postaral se nakládatel o nové zlepšené a rozmnožené vydání, kteréž opět ve třech letech v devíti tisíc výtiscích rozebráno bylo. Protož přikročil nakladatel nyní k třetímu vydání. Bůh račiž i dále dílo toto žehnati, by všem, jenž knihu tu použijí, prospěla k životě věčnému.

 

V Praze  na den sv. Vojtěcha L.P. 1862.

 

 

Blahodatné působení knihy této

 

Slyšeli jsme z několika hodnověrných úst rozličné výjádření o této knize. Jedni pravili, že jim poskytla radu v pochybnostech, jiní zase, že jim způsobila útěchu v zármutku a jiní tvrdili, že jim byla zbraní a posilou v pokušení.

 

A v Blahověstu roč. XI. vypravuje tam jistý pán od Brandýsa, že jemu kniha tato byla nápomocnou k smíření se s nepřítelem svým, ona že mu ukrátila i šťastně ukončila soud, který se svým odpůrcem přes rok vedl. Tento nadzminěný pán v dopisu svém o této udalosti praví, že za šťastné ukončení svého soudu jedině děkuje Rodičce Boží – a knize „Devět stupňů k spasení.“

 

 

Obsah

 

Díl první

Devět stupňů k nebi                          na začátek

 

Stránka

První stupeň k nebi. Toužení nábožné duše po Bohu…………….……

17

Člověk, k jakému cíli stvořen a určen jest………………………….……

18

O vůli svobodné, kterou na spasení svém učinkovati máme………….….

19

O službě Boží………………………………………………..…………

20

Útěcha a slasť, jenž pochází ze služby Boží…………………………

22

Bůh chce, aby všickni lidé spaseni byli………………………………

23

Každý v svém stavu může spasen býti………………………………

24

Nebe jest vlast naše…………………………………………………

26

Život častný jest příprava pro život věčný……………………………

Život věčný, kterak jej možná dosáhnouti……………………………

29

Kdo ospravedlněn a předřízen k životu věčném……………………..

30

Setrvalost v dobrém, dar Boží………………………………………

31

Zapření sebe samého……………………………………………….

33

Přemáhání hříšných žádostí, náruživostí a návyklostí…………………

34

Mrtvení těla…………………………………………………………

34

Druhý stupeň k nebi. Vzíti kříž svůj na sebe a trpělivě jej nésti…….

40

Kříž a trápení provázejí každého, a to od kolébky až k hrobu……….

41

Kříž a trápení známka milosti, lásky Boží a vyvolenosti………………

Kříž a trápení vyzývá nás k pokání………………………………….

43

Protivenství odtrhuje nás od světa a přivádí k Bohu…………………

44

Trápení vede k cnosti a dokonalosti…………………………………

Trápení rozmnožuje odplatu………………………………………...

45

Lépe zde trpěti než na věčnosti ………………………………………

Trápení nám ukazuje spravedlnost Boží……………………………..

46

Nesnadná, avšak bezpečná cesta k nebi, k Bohu…………………….

Trpělivě snášej, všeho reptání se vystříhaje………………………….

47

V utrpení kde útěchu a pomoc hledati……………………………….

48

Svatí toužili po kříži a utrpení………………………………………..

49

Lík pro ty, jenž se nastávajících protivenství dějí…………………….

51

Lík pro ty, jenž všelikeré pohanění a protivenství trpí…………………

O trpělivosti kajícího s sebou i s bližním svým……………………….

52

Lík duchovní v nemoci těla………………………………………….

53

Lík pro ty, jenž s ohledů lidských se stydí dobře činiti……………….

54

Lík proti hněvu………………………………………………………

Třetí stupeň k nebi. Toužení duše křesťanské po dokonalosti

 

   a cvičení se v křesťanských cnostech…………………………..

55

Vědomost a moudrost křesťanská…………………………………..

59

O pokoře…………………………………………………………..

60

Chvála a potřeba pokory……………………………………………

61

Jak dobrotivě Bůh napomáhá k té drahé cnosti………………………

62

Pohrdnutí světskou ctí, slávou a chválou……………………………..

63

O nádhernosti oděvu…………………………………………………

64

Jaká nádhera jest křesťance dovolena……………………………….

65

O marnosti…………………………………………………………..

66

O veselostech, kratochvílích a rozkoších……………………………..

67

Tanec, kratochvíle to velmi nebezpečná…………..…………………

68

Rozjímání, kteráž by měla následovati po tanci,

 

   od svatého Františka………………….………………………………

69

Co jest střídmost a půst………………………………………………

Napomenutí k střídmosti……………………………………………..

70

Který a jaký jest prvný půst………………………………………….

71

Učinky postu………………………………………………………..

72

Chvála postu………………………………………………………..

73

Prospěch a odměna postu……………………………………………

Rady, dobře se postiti……………………………………………….

74

O mladém věku……………………………………………………..

75

O starém věku……………………………………………………....

Učinek a chvála stydlivosti…………………………………………..

76

Čistota a zdrženlivost………………………………………………..

77

Prostředky k zachování čistoty………………………………………

79

Proč Bůh nečistá myšlení na srdce dopouští………………………….

81

O pokušení………………………………………………………….

82

Nikdo a nikde není před pokušením bezpečen……………………….

83

Pokušení samo v sobě není hříšné, jest spíše potřebné a prospěšné…..

Ďábel nechtícím uškoditi nemůže, neboť jeho moc jest obmezena……

84

Kterak a proč býváme pokoušeni?..................................................…

85

Přemáhejme pokušení hned s počátku……………………………….

Zbraň a prostředky proti pokušení…………………………………..

86

O srovnání vůle své s vůlí Boží………………………………………

87

O dobrém úmyslu při všech věcech………………………………….

88

O stálem myšlení na Boha…………………………………………..

90

Řeč, krásný to dar, dobře-li se ho užívá, jinak škodí…………………

V řeči velké opatrnosti třeba………………………………………..

91

Srdnatě vstoupení na horu křesťanské dokonalosti…………………..

92

Zkoušení sebe samého………………………………………………

97

Čtvrtý stupeň k nebi. Po pádu neodkládati dlouho s pokáním……..

98

V pokání a napravení svém setrvej…………………………………..

99

Pozdní pokání vždy podezřelé a nejisté…………………………….

100

Na věčnosti pokání nemožné i neprospěšné………………………….

Potěšení kajícníkům………………………………………………..

101

Lékařství proti zoufalým myšlenkám…………………………………

Můžeť i velký hříšnik dosáhnouti milost…………………………….

103

Svátost pokání převeliké dobrodiní………………………………..

104

Svátost pokání největší lidstva část potřebuje………………………

105

Toliko v Církvi katolické a skrze sv. zpověď lze odpuštění hríchův

 

   dosáhnouti………………………………………………………..

Co nedá lidem choditi k zpovědi………………………………….. ..

106

Užitkové sv. zpovědi neb svátosti pokání……………………………

107

Sv. zpověď působí čest a chválu Bohu……………………………..

Kdy zpověď neplatná……………………………………………….

108

Napomenutí k pravé zpovědi…………………………………….. ..

109

O lítosti nad hříchy…………………………………………………

Nevyhnutelná potřeba, hříchů litovati, a kdy?.................................…

111

Výhody čili prospěch pravé lítosti………………………………….

Stud při sv. zpovědi marný i škodlivý………………………………

113

Vyznání musí býti úplné a upřímné………………………………….

114

Zpověď má se díti pokorně a skroušeně…………………………….

Příklad pravé skroušenosti…………………………………………

115

O časté zpovědi…………………………………………………….

O dostiučinění za hříchy……………………………………………

116

O odpustcích……………………………………………………….

118

Utěcha k malomyslným kajícníkům od sv. Františka Sal…………….

O pokušení, zdali se náležitě zpovídal………………………………

119

Lékařství pro ty, jenž ouzkostí svědomí souženi jsou………………..

120

Pravidla, jak by se lidé bázlivého svědomí chovati měli……………..

121

Lík pro ty, kterým nečistá myšlení na srdce vstupují………………..

122

Myšlení zlá, kdy jsou hříšná a kdy ne……………………………….

123

Lík těm, kteří příliš malomyslní a smutní jsou, když nějakého

 

   poklesku se dopustili……………………………………………..

124

Jak bychom měli z poklesků svých nabývati pokory a lásky………..

125

Kterak se máme chovati v chybách a křehkostech svých

 

   i bližního svého………………………………………………….

Možná-li na tomto světě bez všedních hříchů živu býti……………….

126

Jak lze dojíti odpuštění hříchů všedních………………………………

Působení zlého i dobrého tovaryšství………………………………..

O hlasu svědomí……………………………………………………

129

Pátý stupeň k nebi. Časté a horlivé přijímání nejsv. Svátosti oltářní..

131

Povzbuzení k uctivému požívání nejs. svátosti oltářní………………..

134

Důvody, proč křesťan, jsa pozván k pokrmu nebeskému,

 

   vzdalovati se nemá……………………………………………..

138

Překážky, které ďábel klade přistupujícímu k stolu Páně……………

139

Lékařství proti takovým pokušením………………………………..

140

Že se všecka znamení opravdové lásky Boží k nám u velebné svátosti

 

   oltářní nachází…………………………………………………..

141

Jak veliký dar Boží jest svátost…………………………………….

142

Proč záclona toto, že Pán Kristus skrytě v nesj. Svátosti u nás

 

   přebývati ráčí……………………………………………………..

143

Veliká působení této velebné svátosti………………………………..

Proč všickni neokoušejí sladkost velebné svátosti…………………..

144

Cesta a způsob připravování se k přijímání vel. Svátosti……………..

145

O svaté panně Gertudě……………………………………………..

146

O přípravě sv. Alfonza k sv. přijímání……………………………….

Z učení Jana Taulera………………………………………………..

147

Co by člověk před přijímáním přemýšleti měl, ze spisů sv. Bonavent

kněh sv. Dionysia Areopagitského………………………………..

148

Příprava vedle nařízení sněmu Tridentského………………………..

149

Co máme mysleti, když k přijímání již přistupujeme………………..

150

Jak se po svatém přijímání máme chovati……………………………

Lékařství proti pokušení všelikému, jímž souží ďábel ty, jenž častěji

 

   k stolu Páně chodí…………………………………………

151

Šestý stupeň k nebi. Láska k Bohu i k bližním……………………

154

Známky lásky k Bohu……………………………………………..

155

Působení lásky k Bohu…………………………………………………………

O lásce k bližnímu………………………………………………………………

157

Štědrá dobročinnost k chudým…………………………………………

158

K chudým štědrý býti, naše povinnost…………………..…………..

Jak a s jakým úmyslem almužna se udíleti má………………………

159

Veliký zisk a prospěch almužny pro tento i pro život budoucí……….

161

Kdo dává almužnu, udílí ji samému Kristu…………………………..

162

Péči míti o spasení bližních naše povinnost……………………………

163

Bližního k spásení přivésti, veliká zásluha…………………………….

Jak svatí vyhledávali spasení lidské…………………………………..

164

Čeho máme pilni býti při vyučování jiných…………………………….

165

Dobrý příklad bližnímu dávati – naše povinnost i zásluha……………..

166

Zlý příklad jest přeškodný a hřích převeliký………………………….

167

Dal-lis ale pohoršení, co máš činiti?………………………………….

168

Zlého příkladu nenásleduj – nýbrž dle dobrého se řiď………………..

Hospodářů zvlášť povinnost jest, o čeleď svou pečovati……………..

169

O lásce k nepřátelům………………………………………………..

170

Ze srdce máme odpustiti nepříteli svému……………………………..

171

Důležité pohnútky, proč nepříteli odpustiti máme……………………..

171

Láska k nepřátelům vznešená ctnost………………………………….

172

O lásce k věrným dušičkám…………………………………………..

173

Sedmý stupeň k nebi. Ucta a pobožnost k Marii Panně………………

175

Maria skvoucí příklad všech cností…………………………………..

176

K Marii co k své matce důvěrně se utíkejme…………………………

179

Maria osvoboditelkyně zoufalých…………………………………….

Maria ochranitelkyně nevinných……………………………………..

180

Maria útočiště všech prohřešilých…………………………………….

181

Avšak není Maria nadějí hříšníkův zatvrzelých, nýbrž toliko kajících…..

182

Maria vysvoboditelka všech dítek Eviných……………………………

183

Mocná jestiť přímluva Marie Panny………………………………….

185

Osmý stupeň k nebi. Rozjímání posledních věcí člověka……………..

187

Bázeň Boží – její mocné působení……………………………………

188

Nechť jsi, kdo jsi, příčin máš dosti, báti se…………………………..

Bázeň velmi prospívá k spasení………………………………………

189

Dokonalá bázeň jest spojena s láskou……………………………….

190

Bdíti máme vždy, po celý život……………………………………….

191

Nikdo zde bezpečen není…………………………………………….

O čem nejčastěji rozjímati máme…………………………………….

192

O smrti………………………………………………………………

193

Jak a kdy umřeš, nejisto……………………………………………..

Proč nám není povědoma hodina smrti……………………………….

194

K smrti se vždy hotov a připravuj…………………………………….

Smrt, výborná to učitelka, od ní se učme……………………………..

195

Jaký život, taková smrt………………………………………………

196

Jaká smrt, taková věčnost……………………………………………

Smrt kdy a komu strašná…………………………………………….

197

Spravedlivý se smrti neleká, nechť je jakákoli………………………..

198

Smrt nám otvírá bránu k životu lepšímu………………………………

Smrt jest jen přechod a návrat k Otci, k Bohu……………………….

199

Dobrá rada k zapuzení strachu smrti………………………………….

O soudu Božím………………………………………………………

200

Kdy nastane poslední den soudu?……………………………………

201

Popis, jak se soud Boží díti bude…………………………………….

Spravedlivý soud, ale strašný………………………………………..

202

Právem se soudu toho každý leká……………………………………

204

Jak onomu strašnému soudu ujíti, jak jej zmírniti……………………..

O pekle……………………………………………………………..

205

Peklo, trest to strašný a bída hrozná………………………………….

206

Muka v pekle dle zasloužení rozdílná…………………………………

207

Poznáním a náhledem muka rostou…………………………………..

208

Věčnost podá každému zaslouženou mzdu…………………………..

Snažme se všemožně peklu ujíti………………………………………

209

Jak možná peklu ujíti…………………………………………………

210

O nebi……………………………………………………………….

211

V nebi jsou radosti a rozkoše převeliké………………………………

212

V nebi jsou nevyslovitelné radosti – zvlášť patření na Boha

 

   a společnost Svatých………………………………………………

213

Vyvolených oblažující vzpomínky…………………………………….

214

Odměna vyvolených dle zásluh přiměřená…………………………….

215

V nebi radost bez konce – věčná – a nikdy přesycená……………….

Kterak možno do nebe přijíti…………………………………………

216

Do nebe cesta nesnadná i těsná………………………………………

217

Do nebe nevejde nic nečistého……………………………………….

Kteří tedy berou se k nebesům……………………………………….

218

Co sílí, co občerstvuje poutníka na obtížné cestě k nebi………………

219

Pro nebe všecko rádi trpme a podnikejme……………………………

Devátý stupeň k nebi. Stálá modlitba čili s Bohem ustavičné

 

   zabývání…………………………………………………………..

220

Modlitba zevnitřní buď vždy spojena s vnitřní či rozjímavou…………..

221

Připraven, modli se počestně a nábožně……………………………..

Nenábožná, roztržitá modlitba Bohu se nelíbí…………………………

222

Modli se horlivě, vytrale, neustále…………………………………….

Kterak to možné, ustavičně se modliti, a jak tomu rozuměti se má…….

223

Modli se důvěrně…………………………………………………….

224

Modli se pokorně a možná-li o samotě……………………………….

V nevyslyšení modlitby též uznej důkaz lásky Boží……………………

225

Proč nebývá modlitba vyslyšena……………………………………..

226

Veliká potřeba modlitby……………………………………………..

Vznešenost a chvála modlitby………………………………………..

Síla a moc modlitby

227

Modliti se za jiné jest záslužné, a kdy prospívá……………………….

228

Jest třeba modliti se v potřebách častných – tím více ale

 

   v důležitostech věčných…………………………………………….

229

Zpěv nábožný, blahé jeho působení………………………………….

230

Zpěv nábožný, jaký býti má………………………………………….

231

O čtění nábožných kněh……………………………………………..

Rádi čítejme v zbožných knihách, i dle nich jednejme…………………

232

Čtení nábožného potřeba a prospěch………………………………..

233

Působení dobrého i zlého čtění…………………………………………………

Které knihy jsou škodné, a které špatné ku čtení…………………….

235

Samotu miluj, ona poskytuje mnohých prospěchů…………………….

Způsob ustavičného s Bohem se obírání……………………………..

236

 

 

  

Díl druhý

Křesťanské pobožnosti           na začátek

 

Stránka

Modlitby soukromé. Modlitba ranní………………………………….

247

Modlitba svatého Jarolíma…………………………………………..

249

Vzbuzení tří Božích cností……………………………………………

250

Každodenní dobrý úmysl…………………………………………….

251

Poučení, jak lze svatě ztráviti den…………………………………….

252

Rád pracuj, s prací rozjímání a modlitbu spojuj……………………….

253

Napomenutí v čas pokušení………………………………………….

254

Modlitba večerní…………………………………………………….

255

Naučení, pobožně se na odpočinutí odebrat………………………….

257

Modlitby při mši svaté. …………………………………………...

259

Pobožnost k sv. zpovědi. Modlitba za osvícení Ducha sv. ………….

283

Zrcadlo zpovědní, aneb zpytování svědomí…………………………..

284

Vzbuzení lítosti……………………………………………………….

286

Předsevzetí k polepšení života……………………………………….

287

Odhodlanost k zadostučinění…………………………………………

Modlitba po sv. zpovědi……………………………………………..

288

Modlitba před sv. přijímáním…………………………………………

289

Modlitba svatého Ambrože………………………………………….

290

Vzbuzení nejpotřebnějších cností…………………………………….

291

Dobrý úmysl před sv. přijímáním…………………………………….

292

Vzývání Svatých…………………………………………………….

293

Modlitba po sv. přijímání…………………………………………….

294

Modlitba sv. Tomáše Aquinského k Bohu Otci……………………….

Modlitba sv. Bonaventury k Pánu Ježíši………………………………

295

K Bohu Duchu svatému……………………………………………..

296

Díkůčinění a tužba, Kristu vděčným býti……………………………..

Modlitba k Matce Boží………………………………………………

296

Všeobecná modlitba k dosažení odpustků……………………………

O laskavém přebývání Pána Ježíše na oltářích v nejsv. svátosti……….

299

Prosba………………………………………………………………

301

Modlitba o dar setrvalosti v dobrém………………………………….

302

Modlitba k Pánu Bohu k dosažení potřebných cností a všeho dobrého..

303

Obnovení slibu na křtu sv. učiněného, a prosba o milost Boží, jej

 

   věrně zachovati…………………………………………………….

305

Modlitby v rozjímanitých potřebách. Modlitba křesťanské

 

   mládeže vůbec……………………………………………………..

306

Modlitba panny zvlášť……………………………………………….

307

Modlitba při volení stavu…………………………………………….

308

Modlitba ženicha a nevěsty…………………………………………..

306

Prosba křesťanských manželů………………………………………..

309

Modlitba těhotné ženy……………………………………………….

310

Modlitba kmotrů po křtu dítěte……………………………………….

Modlitba šestinedělky při úvodu……………………………………..

311

Modlitba dítek za rodiče……………………………………………..

Modlitba těch, kteréž Bůh pozemským jměním hojně obdařil………….

312

Modlitba těch, kterým Bůh toliko skrovné mohovitosti uděliti ráčil…….

313

Modlitba chudých……………………………………………………

313

Modlitba vdovy……………………………………………………..

313

Prosba o požehnání a úrodu polní…………………………………….

Modlitba v čas zármutku a soužení…………………………………..

315

Modlitba v čas bouřky……………………………………………….

Modlitba po bouřce…………………………………………………..

316

Modlitba v čas nakažlivých nemocí…………………………………..

Vroucné vzdechy za vyprošení milosti Boží při našem skonání………..

317

Modlitby o slavnostech církevních. Rozjímání v čas adventní……..

319

Modlitba v čas adventní……………………………………………..

320

Modlitby na slavnost narození Pána Ježíše Krista……………………

Na slavnost sv. Štěpána……………………………………………..

324

Na den sv. Jana Evangelisty………………………………………….

Na den sv. Mláďátek………………………………………………..

325

Modlitba v poslední večer v roce…………………………………….

326

Modlitba na nový rok………………………………………………..

Slavnost zjevení Páně, neb sv. tří králův………………………………

327

Pobožnost k nejsvět. jmenu Pána Ježíše……………………………..

328

Modlitba k nejsvět. jmenu Pána Ježíše………………………………..

329

Pozdravení Pána Krista………………………………………………

330

Litanie o nejsvět. jmenu Pána Ježíše………………………………….

Modlitba církevní na popeleční středu………………………………..

334

Křížová cesta, čili rozjímání o bolestném umučení Pána Ježíše…………

335

Modlitba k ukřižovanému Pánu Ježíši…………………………………

378

Troje poděkování Pánu Kristu na kříži……………………………….

Obětování Bohu Otci utrpení Ježíše Krista……………………………

379

Modlitba na Květnou neděli při svěcení ratolestí………………………

380

Modlitba na Zelený čtvrtek…………………………………………..

381

Modlitba na Velký pátek…………………………………………….

382

Uctění sv. kříže a ran Krista Pána…………………………………….

383

Modlitba u Božího hrobu…………………………………………….

384

Modlitba při vzkříšení………………………………………………..

Modlitba na hod Boží velikonoční…………………………………….

386

Pobožnost v křižových dnech………………………………………..

387

Modlitba na den na nebe vstoupení Páně……………………………..

389

Modlitba sv. Anselma………………………………………………..

390

Slavnost seslání Ducha svatého………………………………………

390

Prosba o sedm darů Ducha svatého………………………………….

391

Slavnost nejsvětější Trojice…………………………………………..

Modlitba k nejsvětější Trojici…………………………………………

392

Te Deum laudamus, čili chvalospěv sv. Ambrože a Augustina………..

393

Pobožnost na slavnost Božího Těla…………………………………..

395

Litanie o nejsvětější Svátosti oltářní…………………………………..

400

Pobožnost na svatky Marie Panny a Svatých. Neposkvrněné

 

   početí……………………………………………………………..

403

Hodinky o neposkvrněném početí blahosl. Marie Panny……………..

404

Slavnost narození Marie Panny……………………………………….

409

Modlitba k jmenu Panny Marie……………………………………….

410

Modlitba na den obětování Panny Marie……………………………..

411

Modlitba na slavnost zvěstování Panny Marie………………………..

Modlitba na den navštívení Panny Marie……………………………..

412

Modlitba ¨sv. Alfonsa Lig. k Marii Panně na týž den………………….

Modlitba na den očišťování Panny Marie…………………………….

413

Na den sedmibolestné Matky Páně…………………………………..

Slavnost na nebe vzetí Panny Marie………………………………….

415

Modlitba od sv. Františka Sal. ……………………………………….

416

Litanie Loretanská……………………………………………………

Modlitba sv. Bernarda k Marii Panně…………………………………

419

Modlitba na slavnost sv. Andělů strážných……………………………

Rozjímání na den některého Svatého neb Svaté………………………

420

Kterak sobě Svatí počínali……………………………………………

Možná-li nám následovati Svatých……………………………………

421

Odměna Svatých veliká………………………………………………

Svatí orodují za nás………………………………………………….

422

Proč Svaté ctíme…………………………………………………….

Ctíme Svaté zvlášť tím, když následujeme příkladu, jehož jsou

 

   nám zůstavili……………………………………………………….

423

Rozjímání o svatých Mučenících…………………………………….

424

Svatí Mučeníci jak sobě počínali a co trpěli…………………………

Trpěli, aby jen získali Krista, a z lásky k Němu……………………….

425

Modlitba ke cti sv. Mučeníků………………………………………..

426

Modlitba na den některého Svatého neb Svaté……………………….

427

Modlitba k sv. Josefu………………………………………………..

Modlitba na den sv. Jana Nep. ………………………………………

Modlitba církevní na den sv.Petra a Pavla…………………………….

428

Modlitba na den sv. Václava…………………………………………

Modlitba na den sv. Anny……………………………………………

Modlitba k sv. Marii Magdaleně……………………………………..

Modlitba na den sv. Kateřiny………………………………………..

429

Modlitba k sv. panně Barboře……………………………………….

Jak svátky slaviti máme………………………………………………

429

Slavnost všech svatých……………………………………………….

430

Modlitba na slavnost všech Svatých………………………………….

Litanie ke všem Svatým……………………………………………..

431

Modlitba za zeměpána……………………………………………….

437

Modlitba za všeobecné potřeby a důležitosti celého křesťanstva………

Na den všech věrných dušiček……………………………………….

438

Co v očistci odpuštěno bývá…………………………………………

439

Muka v očistci veliká a hrozná……………………………………….

Hleďmež ohni očistcovému ujíti, a kterak to možná…………………..

440

Dušičkám v očistci pomáhejme………………………………………

Modlitba na den všech věrných dušiček………………………………

441

Církevní zpěvy. Píseň před kázáním: Otče náš……………………..

442

Po kázání: Pochválen budiž…………………………………………..

Písně mešní: Bože před tvou velebností……………………………….

443

Jiná: Začíná se konat oběť…………………………………………..

447

Při mši za zemřelé: Odpočinutí věčné…………………………………

449

Při požehnání: Svatý, svatý, svatý…………………………………….

453

Píseň adventní: Z nebe posel vychází…………………………………

454

Jiná: Otče všemohoucí……………………………………………….

455

Jiná: Bohu dejte oblakové……………………………………………

457

Vánoční: Nesem vám noviny…………………………………………

458

Jiná: Prozpěvujme vesele…………………………………………….

459

Jiná: Narodil se Kristus Pán………………………………………….

460

Jiná: Zvelebujme tě s vroucností……………………………………..

461

Postní: Již jsem dost pracoval………………………………………..

462

Jiná: Ach můj nejsladší Ježíši………………………………………….

464

Jiná: Dokonáno jest, smrt plesá………………………………………

466

Jiná: O Ježíši, Beránku tichý………………………………………….

468

Velikonoční: Vstalť jest této chvíle…………………………………..

V křížové dni: Přísný soudce…………………………………………

472

Svatodušní: Přijdiž k nám, o Duše svatý………………………………

473

 

 

 

 

 

 

 

 

Díl první

Devět stupňů k nebi 

 

 

První stupeň k nebi.

 

Toužení nábožné duše po Bohu.

 Pane Bože! Ukaž mi cestu, po které kráčeje, přijdu k Tobě? – Žádostiva jest a velice touží duše má po síních Tvých Hospodine! – Blahoslavení, kteříž přebývají v domě Tvém, na věky Tebe chváliti budou.

 

Pane Bože, Ty žádáš, aby Tě srdce mé hledalo, aby Tě milovalo, na Tebe myslilo, o Tobě mluvilo, pro Tebe všecko činilo, po Tobě toužilo, v Tobě zalíbení své a svou radost mělo.

 

Ale ach! má duše Tě nehledala, nýbrž před Tebou utíkala, a na Tvou velebnost ani nemyslila; milovala více stvoření než Tebe Stvořitele svého. Ty ale jako dobrý pastýř hledal jsi mne a nalezl jsi, a vložil jsi mne na ramena. Budiž za to veleben na věky.

 

Zašla jsem daleko, přišedši až k branám pekelným; že mne nepohltily, Ty jsi učinil. Nech ať Tě chválím a oslavuji dobrodince svého, neb jsi mne z pekla ne jednou, ale tisíckráte vytrhnouti ráčil. Však jsem se i potom ještě do něho tlačila; Tys mne ale vždy odvozoval. Tisíckrát jsi mohl spravedlivě zatratit, kdybys byl chtěl; ale nechtěl jsi, proto že velmi miluješ duše lidské, a promíjíš lidem hříchy pro pokání, ano radost máš, když hříšníci činí pokání, přijímáš je do ovčince svého. Budu Tě chváliti na věky.  Obsah ↑

 

 

 

POKRAČOVÁNÍ 1. STUPNĚ – část b

 

 

 

Na druhém stupni uzříš, že vůbec cesta k nebi jest cesta křížová, rozličnými křížemi vytýčena, trním a hložím posetá, a však bezpečné a jistě vedoucí k nebi – k Bohu – k věčné radosti.

http://pospisil.webzdarma.cz/DEVET_STUPNU_K_SPASENI.htm#Druhý  (toto je link na celkový obsah v 1. stupni, v části a)

 

 

Druhý stupeň k nebi.

http://pospisil.webzdarma.cz/DEVET_STUPNU_K_SPASENI_2.htm  (toto je link na text 2. stupně)

 

 

Také tady jsou podobné příspěvky:

http://web.quick.cz/JanJosefJiriPospisil/

http://mujweb.cz/www/janpospisil/

http://pospisil.webzdarma.cz/

http://janpospisil.faithweb.com/

 

 

 

 

Díl druhý

Křesťanské pobožnosti